صفحه اصلی

یادداشت آقای بنی صدر، رئیس جمهور وقت، در رابطه با نقش نیروی دریایی ایران در اوایل جنگ ایران و عراق

منبع: کتاب "تحقیقی درباره تاریخ انقلاب ایران" صفحه 815

حق این است که دو هفته و بلکه سه هفته اول جنگ، کار اصلی را نیروی هوایی و هوانیروز انجام داد. در دریا هم نیروی دریایی کار نیروی دریایی صدام را ساخت که تأثیر بسیار بر جنگ بر جا گذاشت. زیرا کشورهای عرب را مطمئن کرد که دریا در دست ایران است. شاید یک عامل از عوامل حاضر شدن به پرداخت غرامت این اثر بود.

بنابراین ناموفق ماندن رژیم صدام در تصرف خوزستان که تصور می‌کرد در طرف 3 الی 4 روز بر این منطقه مسلط خواهد شد و وعده آن را نیز به نظامیان خود داده بود، نقش بر آب شد. این امر از یک سو موجب تضعیف روحیه ارتش عراق و از آن سو، موجب تقویت شرایط ایران برای سازماندهی و بازسازی جدید و طرح ریزی نظامی بعدی برای اخراج ارتش عراق از خرمشهر گردید. فتح خرمشهر به مدیریت ارتش، ادامه موفقیت های این مرحله از جنگ بود که با بازسازی ارتش از همان ماههای نخست پس از شروع جنگ، این پیروزی ملی را فراهم کرد.