صفحه اصلی

غزل اسفند - به یاد ده شهید اسفند ۶٢

سوگواران کشتگان درد را یاد آورید
عشق ورزان عاشقان مرد را یاد آورید
زهر گشته کامتان در فرقت جانانتان
تلخ کامان آن نشان شهد را یاد آورید
گرهزاران زخم چون لاله دمد بر دشت تن
دل فگاران مرهمان درد را یاد آورید
قلبها پر کن ز کین دشمن نشسته در کمین
رهنوردان راهیان فرد را یاد آورید
گر تویی عاشق مشو خاموش در هجران یار
بیقراران هین زبان رعد را یاد آورید
گر بشد فصل خزان گلگون شد خون رزان
با هزاران این زمان عهد را یاد آورید
باده ها در جام گردد آسمان بر کام گردد
همنشینان گیسوان جعد را یاد آورید
آن زمان مرغ همایی بر نشست بر بامتان
ای رفیقان پیکران سرد را یاد آورید

ف. خاور - ۶ اسفندماه ١٣۶۵
زندان گوهردشت