صفحه اصلی

تلاش در راه خودکفایی و قطع وابستگی نیروی دریایی

بعد از پیروزی انقلاب نیز یکی از بزرگترین کوشش های افضلی همچنان در راه خودکفایی و قطع وابستگی نیروی دریایی در امر تعمیرات نوبگی و اساسی و تا سرحد امکان ساختن قطعات بود. در این راه وی با کارخانه های متعدد کشورمان از جمله ذوب آهن، کارخانه ماشین سازی اراک، کارخانه تراکتورسازی تبریز، تماس های گسترده ای برقرار کرد. از آن‌ها خواست و به آن‌ها طرح و نظریه و پیشنهاد داد. برخی افسران فنی نیروی دریایی را به این کارخانه ها می‌فرستاد تا در داخل کشور شروع به تولید قطعات مورد نیاز و اساسی کنند.