صفحه اصلی

یک دوبیتی

کارون ز فراق ناخدا گلگون شد
گیتی ز سروش عشق او مجنون شد
دیدی که درین سراچه افسون بار
آغاز سخن چه بود و پایان چون شد